۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

بدون شرح!

این آگهی « دعوت به همکاری» امروز به دستم رسیده است. با این که بیش از سی سال است با حرافی روزگار می گذرانم [ معلمی کرده ام]- زبانم به واقع بند آمده است. یعنی نمی دانم چه بگویم یا چه بنویسم! این ها دیگر از کجای تاریخ یا جغرافیا آمده اند؟ [اگر مطلب واضح نیست لطفا روی تصویر کلیک کنید]
درنتیجه، بدون شرح!