۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

به یاد مصدق

بعضی از دوستان به اشتباه گمان می کنند که دروغ گوئی و سند سازی علیه دکتر مصدق تازه است و نو درحالی که حتی قبل از نخست وزیرشدن هم نیروهای مدافع خودکامگی و فساد درایران با مصدق مسئله  ومشکل داشتند. آن چه درزیر می خوانید نامه ای است که مصدق به روزنامه مظفر نوشته است و اگرچه نامه تاریخ ندارد ولی به احتمال زیاد تاریخ اش به سال 1325 مربوط می شود حالا این شما و این هم متن این نامه:
 
«گرچه مندرجات روزنامه های میهن و تهران مصور که می دانند لطف خاصی به این جانب دارند محتاج به تکذیب نیست ولی نظر به این که روزنامه های مزبور تحصن عده ای از اهل خرقان درحضرت عبدالعظیم را که به تحریک و پول چه اشخاصی واقع شده تعدیات این جانب نسبت داده اند به طوری که درشماه 28-913 اسفند ماه 1324 روزنامه کیهان مشروحامنشرشده. اکنون نیز بطور اختصار به استحضار خوانندگان جرائد نامبرده می رسانم که برطبق سند شماره 7134 و 7135دفتر اسناد رسمی شماره 25 طهران مورخ بهمن ماه 1315 آن چه را که مالک بوده فروخته ام و متجاوز از ده سال است که در آن بلوک کمترین علاقه وارتباطی با آهل آنجا ندارم که تعدیات این جانب موجب تحصن آنها شده باشد.
دکتر محمد مصدق
(نامه های دکتر مصدق - محمد ترکمان جلد دوم صص 104-105)