۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

گاف نمابنده درس خوانده مجلس!

راستی این تکه را ازسایت الف برای شما نقل می کنم:
«وی با بیان اینکه دولت باید هزینه کل سرفصل های هزینه خود را از محل اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی به دست می آورد، گفت: بر این اساس دولت باید 50 درصد سهم خانوار، 30 درصد سهم تولید، 20 درصد سهم دولت و 10 درصد بهداشت و درمان را می پرداخت ، همچنین طبق ماده 7 قانون هدفمندی بخشی از درآمدها در قالب بیمه بیکاری و خدمات تامین اجتماعی پرداخت می شد.»
این هم فرمایش یک وکیل استاددانشگاه است که ظاهرا مردک حتی جمع و تفریق هم بلد نیست حالا اقتصاد دانستن یا ندانستن بخورد توی فرق سرش اش....جمع این 4 تا می شود 110%


0 نظر: