۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

اندرمناقب « ریاضت اقتصادی»

قابل توجه دوستانی که فکر می کنند برنامه ریاضت اقتصادی قراراست شق القمر بکند. دارم کتابی می خوانم تحت عنوان « ریاضت: تاریخ یک ایده خطرناک» نوشته مارک بلایث درکشورهای به اصطلاح پیگز که الان چند سالی است سیاست ریاضت اقتصادی را برای کاهش بدهی دولت در پیش گرفته اند شاهد این تغییرات بوده ایم:
درکشور پرتغال نسبت خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی که در 2006 تنها 62% بود در2012 به 108% افزایش یافت.  نرخ بهره ای که پرتغال باید برای اوراق مشارکت دهساله بپردازد درماه مه 2009 تنها 4.5 % بود که درژانویه 2012 به 14.7% افزایش یافت.
درکشور ایرلند نسبت خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی که در 2007 تنها 24.8% بود در2012 به 106.4% افزایش یافت.
 نرخ بهره ای که ایرلند باید برای اوراق مشارکت دهساله بپردازد در 2007 تنها 4 % بود که در 2011 به 14% افزایش یافت.
درکشور یونان نسبت خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی که در 2007 تنها 106% بود در2012 به 170% افزایش یافت.  نرخ بهره ای که یونان باید برای اوراق مشارکت دهساله بپردازد درماه نوامبر 2012  18.5 % بود درحال حاضر به 13% کاهش یافت.
این اطلاعات را از ص 4 کتاب پیش گفته گرفته ام.

0 نظر: