۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

فروپاشی اقتصاد ایران-6:

فسادمالی دراقتصاد ایران
اگردردیگر حوزه ها شاهد وجود اختلاف نظر گسترده باشیم دریک عرصه- وجود فساد مالی گسترده دراقتصادایران- به گمان من، اشتراک نظر فراوانی وجود دارد. یادداشتهائی فراهم کرده ام که درقسط ششم می خوانید

0 نظر: