۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

یادداشتهای بی سروته-3

سخنگوی گروه تحول اقتصادی دولت می گوید که 70درصد ایرانیان یارانه نقدی خواهند گرفت. با درنظر گرفتن جمعیت کشور، این می شود حدودا 50 میلیون نفر.
اگرچه آقای احمدی نژاد از پرداخت 60 هزارتومان و 70 هزارتومان یارانه ماهانه سخن می گفت و وعده می داد ولی خبر داریم که این گونه نخواهد شد. فرض کنید که قراراست به هر نفر، ماهی 15هزارتومان- 20 هزار تومان- یا دربهترین حالت، 25 هزارتومان یارانه نقدی پرداخت شود.
اگر15 هزارتومان پرداخت شود، یارانه نقدی هر نفر می شود سالی 180 هزارتومان و دولت باید به 70 درصد جمعیت 9000میلیاردتومان در سال یارانه نقدی بدهد.
اگر20 هزارتومان پرداخت شود، یارانه نقدی هر نفر می شود سالی 240 هزارتومان ودولت باید 12000 میلیاردتومان درسال یارانه نقدی بدهد.
اگر25 هزارتومان پرداخت شود، یارانه نقدی هر نفر می شود سالی 300 هزارتومان و دولت باید 15000 میلیاردتومان درسال یارانه نقدی بدهد.
این را می دانیم که براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت تنها می تواند 50% درآمدهای خود را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص بدهد. به این ترتیب، بسته به میزان یارانه ماهانه پرداختی، دولت باید به ترتیب، 18000 میلیاردتومان، 24000میلیاردتومان و 30000میلیاردتومان از حذف یارانه ها کسب درآمد بکند تا بتواند نصف آن را بطور نقدی به مردم بر گرداند.
خوب تا این جا حرفی نیست.
اگربازاربنزین « اصلاح» شود و قیمت بنزین را 4 برابرکنیم- یعنی لیتری 400 تومان و روزی هم 50 میلیون لیتر به این قیمت فروخته شود، کل درآمد دولت به خاطر حذف یارانه از این منبع می شود اندکی کمتر از 6000میلیاردتومان. قیمت گازوئیل را هم از 16 تومان فعلی به صد تومان می رسانیم و با مصرف حدود 80 میلیون لیتر در روز، یارانه حذف شده گازوئیل نیز كمتر از دو هزار میلیارد تومان خواهد بود، پس تا این جا شد 8000 میلیاردتومان. براساس قانون، تنها 4000 میلیاردتومان- یعنی 50% این درآمدمی تواند به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و بسته به میزان یارانه ماهانه، دولت 10000میلیاردتومان، 16000 میلیاردتومان و 22000 میلیاردتومان کسری دارد که باید از حذف یارانه گاز و برق تامین نماید. رقم مشترکان برق و گاز در کشور حدودا 25 میلیون واحد است. برای این که این شکاف درآمد پر بشود، خانوارها باید برای گاز و برق خود بطور متوسط- اگریارانه ماهانه 15000تومان باشد- سالی 400000 تومان یا ماهی 33000 تومان بیشتر بپردازند. اگریارانه ماهانه 20000 تومان باشد- سالی 640000 هزارتومان یا ماهی 53000 تومان بیشتر بپردازند. و اگر یارانه ماهانه 25000 تومان باشد، سالی 880000تومان یا ماهی 73000تومان بیشتر بپردازند.
ازایران به دورم و دستم به جائی بند نیست و نمی دانم قبل از این « انقلاب» اقتصادی، خانوارها برای برق و گاز چه میزان می پردازند ولی همان طور که مشاهده می کنید:
قیمت بنزین را 4 برابر می کنیم.
قیمت گازوئیل را هم بیش از 6 برابر می کنیم و تازه می رسیم به این جا که هزینه برق و گاز هم باید بین 33000 تومان تا 73000 تومان در ماه بیشتر بشود ووقتی این کار را کردیم می شویم « اقتصاد اول منطقه»!
به قول معروف: پیدا کنید پرتقال فروش را!

0 نظر: