۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

یادداشتهای بی سرو ته-4

علی دهقان کیا می گوید که درشرایط امروز ایران برای مصرف 2300 کالری روزانه- میانگین جهانی- 3650 تومان لازم است. اگراین فرد عضوی از یک خانواده 6 نفره باشد هزینه غذای روزانه این خانوار می شود روزی 21900 تومان و ماهی هم 657 هزارتومان. اگرچه بیشتر است ولی فرض می کنیم که حداقل هزینه های غیرغذائی برای این خانوار6 نفره هم 30% این میزان باشد، در آن صورت درآمد لازم برای این که این خانوارحداقل ها را داشته باشد- یعنی زیر خط فقر نباشد- بیش از 854 هزارتومان درماه می شود.
سئوال: چند درصدایرانی ها درآمدشان از این میزان بیشتر است؟
ولی خبر داریم که درخوشه های پیشنهادی دولت خانواده 6نفره خوشه اول درآمدشان کمتر از 473 هزار تومان است و تعدادشان هم 30 میلیون نفر است. خانواده 6 نفره خوشه دوم هم درآمدشان درماه بیشتر از 473 هزارتومان ولی کمتر از 788 هزارتومان است و تعدادشان هم اندکی بیشتر از 17 میلیون نفر می باشد. اگرصرفنظر کنیم که حتی سقف بالائی درآمد دراین خوشه هم بیش از 8% کسری دارد ولی روشن می شود که تعداد کسانی که زیرخط فقر زندگی می کنند می شود بیش از 47 میلیون نفر و اگرکل جمعیت هم 70 میلیون نفر باشد این می شود بیش از 67% !
واقعا باید به دولتمردان ایرانی تبریک و به مردم ایران تسلیت گفت که توانستند و تا حدود زیادی هم موفق شدند که « اختلاف» طبقاتی را از میان بردارندتا همگان درفقر و نداری برابر بشوند. البته اگرآقای احمدی نژاد قانون هدفمند کردن یارانه ها را به صورتی که در بودجه نوشته است اجرائی کند- یعنی 40000میلیاردتومان درآمد داشته باشد- لازم است که قیمت بنزین 5 برابر بشود و قیمت گازوئیل هم 10 برابرولی با این وصف همه آن 40000میلیاردتومان هنوز به دست نمی آید. اگرهمه جمعیت ایران از زن و مردو شیرخوار، برج نشین و روستائی هرنفر سالی 374328تومان- یعنی ماهی 31194 تومان برای آن چه که از دولت می گیرندو یا دربازاربا یارانه خریداری می کنند، اضافه بپردازند آن وقت این دولت مهر ورز می تواند به 51.8 میلیون نفر از این 70 میلیون نفر ماهی 32166تومان یارانه نقدی هدفمند شده بدهد! از اثرات 5 برابر شدن بهای بنزین و 10 برابرشدن هزینه گازوئیل اگر چشم پوشی کنیم اختلاف بین همین اضافه ای که باید پرداخته شود و آن چه که قراراست به بخشی از ایرانیان پرداخت شود درماه فقط 972 تومان است که می شود روزی 32تومان و 4 قران.
البته اگرتا آن موقع، دولت مهرورز تصمیم بگیرد که سه تا صفر را حذف کند کارخراب می شود.
نمی دانم خنده دار است یا گریه آور که براساس وضعیتی این چنین، آقای احمدی نژادلاف درغریبی می زند که «من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود» (1)
خلاف به عرض شما رسانده اند! این سیاست را اجرا بفرمائید تا مشاهده کنید که حتی شماری از خوشه سومی ها هم به هم وطنان شان در خوشه یک و دو خواهند پیوست....
نمی دانم چرا! ولی من انگار خواب نما شده ام که دولت درمیانه راه دبه در می آورد و این قانون را اجرا نمی کند!


(1) http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=14861

0 نظر: