۱۳۸۵ دی ۱۵, جمعه

نامه ناصرالدین شاه قاجار....


آن چه را که مشاهده می کنید نامه ای است به خط ناصرالدین شاه قاجار که 5 ماه قبل از ترورش به علاء السلطنه، سفیر ایران در لندن نوشته است. در این نامه می خوانیم:
« آقا حسن بی اجازه رفته است. نمی دانم از شما اجازه گرفته رفته است یا نه. در هرصورت او را باید زود تر به ایران مراجعت بدهند. خیلی خیلی بد است پای ایرانی این جورها به فرنگستان باز شود. اگر جلوگیری نشود بعد از این البته ده هزارده هزار بفرنگستان برای دیدن کردن خواهند رفت و خیلی خیلی اثر بد خواهد داشت»
در باره این دستورناصرالدین شاه چه فکر می کنید؟

0 نظر: