۱۳۸۶ شهریور ۱۴, چهارشنبه

معمای کار و بیکاری درایران!

دراینجا می خوانیم که نرخ بیکاری درایران 12 درصد است و سالی هم حداقل چندین صد هزار نفر به آن افزوده می شود. به نقل از مرکز آمارایران، خبرداریم که نرخ بیکاری درمیان جوانان که پرشمارترین بخش جمعیت ایران هستند، نزدیک به 22درصد است ( البته نرخ بیکاری در میان زنان بسیار بیشتر است). وزیرکارو اموراجتماعی هم می گوید که «با اقدامات صورت گرفته از سال 84 كشور به كارگاهي بزرگ تبديل شده».
من هم مانده ام که این چه « کارگاه بزرگی» است که ازهر 4 نفر جوانش، یک نفر بیکار است وروزی نیست که در گوشه ای ازاین ایران بزرگ، آدم بیکاری، از زور استیصال به زندگی اش پایان ندهد!

0 نظر: