۱۳۸۷ آذر ۴, دوشنبه

درباره مشروطیت!

داشتم ایمیل های قدیمی را پاک می کردم رسیدم به یک مصاحبه قدیمی دراوت 2006 در باره صد سالگی مشروطیت. اگردوست داشتید می توانید مصاحبه را در اینجا بشنوید.

0 نظر: