۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

آدم داریم تا آدم!

وقتی این خبر را خواندم بخودم گفتم بیچاره ملتی که « پهلوان» اش این همه حقیرو دله دزد باشد. ولی دیدم نه این ملت بی پهلوان نیست. سعادت نداشتم محمد نوری رابیش از یک یا دو بار دیده باشم آن هم در سفر چند سال پیش اش به لندن که درمجلسی دیده بودمش. اگرچه با همان یک یا دو دیدار شیفته شخصیت و انسانیت اش شده بودم ولی ای کاش می دانستم که این پهلوان بی بدیل هنر به هزار و یک صفت پهلوانی دیگر هم آراسته است....

0 نظر: