۱۳۸۶ خرداد ۲۱, دوشنبه

تاثیر توزیع نابرابر درآمد بررشد اقتصادی

هروقت صحبت از کوشش برای کاستن از نابرابری درآمدها و ثروت می شود، اقتصاد خوانده های مکتب رسمی زبان به شکوه باز می کنند که چنین کاری به رشد اقتصادی لطمه خواهد زد. حالا با منطقی که باید مورد قبول خود این حضرات هم باشد، ببینید اگر این کاررانکنیم چه پی آمدهای ممکن است پیش بیاید.
شیوه تاثیر گذاری توزیع نابرابر درآمد بر سرمایه گذاری را می توان به این صورت مجسم کرد: نابرابری درآمدها نارضایتی اجتماعی را افزایش می دهد و سراز اعتراضات اجتماعی در می آورد. این اعتراضات به نوبه خود احتمال کودتا، انقلاب، و خشونت عمومی را بیشتر کرده موجب بی ثباتی بیشتر سیاست ها می شود که یکی از نمودهایش می تواند به مخاطره افتادن مالکیت خصوصی باشد. این مجموعه با تاثیرمنفی ای که بر سرمایه گذاری می گذارد رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
یک کانال دیگر می تواند این گونه باشد که نابرابری بیشتر موجب مقبولیت دیدگاهها و احزاب پوپولیست می شود که برای بهبود نابرابری ها، سیاست های مالیاتی مضر به حال رشد اقتصادی در پیش می گیرند.
البته بگویم و بگذرم که یافتن شیوه های تاثیر گذاری نابرابری بررشد اقتصادی یک پرسش کاربردی است یعنی باید با بررسی های آماری این کانال های تاثیر گذاری کشف شود.
و اما رابطه بی ثباتی سیاسی و رشد چگونه است؟
- بین بی ثباتی سیاسی و سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد.
بی ثباتی سیاسی با تاثیر منفی برمیزان پس انداز، بر سرمایه گذاری تاثیر می گذارد و سرانجام به صورت رشد اقتصادی کمتر در می آید.

0 نظر: