۱۳۸۶ مهر ۲۳, دوشنبه

آشنائی با اقتصاد مابعد کینزیون

:آن چه می خوانید ترجمه صفحات 88-94 کتاب
The Post-Keynesian Approach to Economics
نوشته Professor Philip Arestis است
که در سال 1992 منتشر شده است.

0 نظر: