۱۳۸۷ فروردین ۱۹, دوشنبه

یک نکته!

آقای رئیس جمهور دردیدار با همسر دکتر فاطمی گفت: « دکتر فاطمی جوانمردانه ایستاد و مبارزه کرد»
ولی نگفت که رئیس کنونی « فدائیان اسلام» که به « مبارزاتش» برعلیه شاه می نازد، ناجوانمردانه به قتلش برآمد ولی موفق نشد!

0 نظر: