۱۳۸۴ آذر ۱۲, شنبه

بازار خدمات جنسی:

......جالب این که در این بازار، آن که به دید جامعه و فرهنگ مسلط ما، « منحرف»، « فاسد»، « فاحشه، و « جنده» است فقطعرضه کننده خدمات جنسی است.
اولین پرسش من این است که چرا « خریدار» ، «متقاضی» این « کالا» به همین صورت ارزیابی نمی شود!.....

0 نظر: