۱۳۸۶ بهمن ۱۷, چهارشنبه

درباره علل موفقیت یک بنگاه در بازار-4

نوآوری و بدعت
دریادداشت دیگر از قابلیت های مشخص به اختصار حرف زدم. حالا اجازه بدهید نوآوری و بدعت را به اختصار بررسی کنم.
به عنوان یک قابلیت مشخص، نوآوری و بدعت درمقایسه با ساختار و خوشنامی مشکل آفرین تر است.....

0 نظر: