۱۳۸۶ بهمن ۲۰, شنبه

درباره علل موفقیت یک بنگاه در بازار-فعلا بخش پایانی

دارائی های استراتژیک
نقطه آغاز بررسی ما دراین بخش پایانی این است که همه امتیازات رقابتی یک بنگاه براساس قابلیت های مشخص بنگاه نیست بلکه شماری نیز به موقعیت شان و به ویژه موقعیت مسلط شان در بازار نیز بستگی دارد...

0 نظر: