۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

قحطی بشر ساخته:

نوشته: جورج مونبیه
موج تازه ای از استعمار غذائی غذا را از دهان فقرامی قاپد.....

0 نظر: