۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

کوسه ریش پهن!

اگرمن می گفتم که « بخش خصوصي در كشور ما عمدتا يك بخش توزيعي است كه خود را به ندرت درگير توليد مي‌كند، ازاين رو به جاي افزايش سهمش از اقتصاد بيشتر به دنبال افزايش سوددهي است» که البته منظور سخنگوی محترم، « رانت خواری» است تا « سود دهی»، حتما دوستان می آمدند و کامنت می گذاشتند که « امان از دست شما چپ ها!». اگر من می نوشتم که بخش خصوصی ایران، « دنبال گوشت لخم بدون استخوان مجاني مي گردد و انتظار دارد از ابتدا از فعاليت‌هاي اقتصادي خود سود زيادي ببرد»، یعنی ریسک پذیر نیست و دیرآمده و زود می خواهد برود. حتما دوستان می گفتند که این « چپ های نابکار» دست از سراقتصاد ما بر نمی دارند.
ولی خوب، این ها فرمایشات، آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران است. جالب این که همین فرد می گوید که «سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي انقلابي در بخش اقتصادي كشور به وجود مي‌آورد». به جزئیات این اصل کارندارم ولی جز این است آیا که بخش اساسی این اصل واگذاری 80% اموال دولتی به همین بخش رانت خوار و تنبل است!

جناب رئیس: یا این طوری نزن توی سر بخش خصوصی و یا اگر راست می گوئی، که دیگر جان مادرت، از « انقلاب اقتصادی» دیگر حرف نزن!

کوسه ریش پهن که نداریم.....

0 نظر: