۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

دورغ کوچک برای راست نمایاندن دروغ بزرگ-1!

مدافعان آقای احمدی نژاد ادعا کرده اند که درمیان روستائیان ایران، 15 میلیون نفر به ایشان رای داده اند. به سایت دولتی مرکز آمارایران سرزدم. در تازه ترین جداول آماری این مرکز روستائیانی که درسن رای دادن هستند درکل کشور تعدادشان اندکی کمتر از 13 میلیون نفر است (12989109نفر). اگربراساس میزان مشارکت 85 درصدی محاسبه کنیم کل روستائیانی که در انتخابات شرکت کرده اند می شود، اندکی بیش از 11 میلیون نفر. و اگرمیزان متوسط آرای آقای احمدی نژاد به روایت رسمی را براین کل معمول بدارید- یعنی 65%-، رای ایشان می شود اندکی کمتر از 7.2 میلیون نفر. و اگر100% روستائیان هم به ایشان رای داده باشند، خوب، کل رای ایشان ار روستاها باید بشود 11 میلیون!
مانده ام که این 15 میلیون رای ازکجا آمده است؟

0 نظر: