۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

«معاصی کبیره» مصدق و بچه زائیدن یا تخم گذاشتن گربه !

56 سال پیش درروزی چون دیروز،مرتجعان داخلی و اربابان استعمارگرشان حکومت دکتر مصدق راسرنگون کردند. شاه که درپی آمد عدم توفیق کوشش اول برای سرنگونی دولت از ایران گریخته بود، به ایران بازگشت....

0 نظر: