۱۳۸۸ شهریور ۲۸, شنبه

فروپاشی اقتصاد ایران- طوفان درراه است (2)

دربخش اول این بررسی مختصری نوشته بودم از بحرانی که درنظام بانکداری ایران می گذرد و اکنون می پردازم به بحران دربخش صنعت که خود دردو قسط تقدیم می شود. فعلا این وجیزه را به عنوان « مستوره» بحرانی که در بخش صنعت داریم بپذیرید تا روایت « مبحث شیرین خودروسازی درایران» را درنوشتار دیگری ارایه بدهم.
بحران دربخش صنعتی ایران: هرمعیاری که بکار بگیریم، اکثریت مطلق ناظران اقتصادی براین عقیده اند که بخش صنعتی ایران گرفتار بحران همه جانبه و عمیقی است که علاوه برکاهش تولید و ظرفیت تولیدی، می تواند زمینه ساز ناآرامی های اجتماعی هم بشود. نگاهی به وضعیت کلی این بخش نشان می دهد که گذشته از مشکلات و تنگناهای درونی، افزایش سریع واردات درسالهای اخیر، باعث تنگی بیشتر بازار برای تولیدات داخلی شده و شمار قابل توجهی ازموسسات صنعتی را اگر به ورشکستگی نکشانده باشد، با بحران فروش و در نتیجه کمبود نقدینگی روبرو ساخته است. اگرهمراه با این کمبودها، بحران بانکی نداشتیم، احتمالا مسئله ای نبود. بنگاهها از بانکها تسهیلات بیشتر می گرفتند و زندگی اقتصادی برهمان مدار پیشین می گشت. ولی چنین امکانی وجود ندارد....

0 نظر: