۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

نئولیبرالیسم ایرانی

دوست تر می داشتم این مجموعه را درایران منتشر کنم ولی نشد و نمی شود. بهتر است بگذارمش این جا:
بگویم و بگذرم که کتاب دیگرم « نئولیبرالیسم» که به واقع پیش درآمدی براین مجموعه است الان بیشتر از دو سال است که درانبار ناشری درتهران دارد خاک می خورد و پیر می شود.