۱۳۸۵ آذر ۲۵, شنبه

شیوه ی ایرانی!

میرزا علی اصغرخان اتابک بیست وچهار کرورتومان ازدولت روس به جهت دولت ایران وام گرفت و «گمرکات را هم در مقابل آن پول گذارده» با شاه بی خبر قاجار به فکر سفر اروپا افتاد. از این پول مبلغی به سید بحرینی و مبلغی به بعضی پیشخدمت ها ومطرب ها داده شد، خبر به گوش « علما» رسید و «جناب حاجی میرزا حسن آشیتانی که رئیس علماست» توضیح خواست. جواب شنید که « دولت حاجتی داشته قرضی کرده هر کس حرفی دارد برود سفارت روس بگوید، جواب بشنود» ولی شیوه ایرانی رتق و فتق امور موثرترافتاد. «دو هزارتومان به جهت میرزا [ حسن آشتیانی] و هزار تومان به جهات آقا سید عبدالله [ بهبانی] فرستاده، مطلب دیگر مسکوت عنه شد»
به نقل از: محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، ص 1616

0 نظر: