۱۳۸۷ مرداد ۱۴, دوشنبه

مشروطه به روایت استاد علی اکبر دهخدا

می خواستم یک هفته ای تنبلی و تن پروری کنم تا کمی کله ام باد بخورد. به تصادف فهمیدم که امروز روز 14 مرداد است، یعنی صد ودومین سالی است که از مشروطیت ایران گذشته است. وقت و توانی برای نوشتن مطلب تازه ای در بزرگداشت مشروطه نبود،زیر سبیلی که ندارم هم نمی شد درکرد. فکر کردم بد نیست فصلی از کتاب « درانکار خودکامگی» که درباره استاد استادانم، علی اکبر دهخدا نوشته بودم را در اینجا بگذارم برای دوستانی که احتمالا آن را نخوانده اند. به امروز می خورد یا من فکر می کنم که می خورد.
یاد همه عزیزانی که درراه مشروطه زحمت کشیده و جانفشانی کردند، گرامی باد. به احترامشان از جایم بر می خیزم و به همه شان تعظیم می کنم.

0 نظر: