۱۳۸۷ مرداد ۱۱, جمعه

سرطان رشد

نوشته: گوستاوو ایسته وا
«...تبلیغات 50 ساله، باورهای تعصب آلود اقتصاددانان را به صورت یک پیش داوری در آورده است. بدون گفتگو، می پذیریم که رشد اقتصادی روزافزون بسیار مطلوب است. ولی اکنون دیگر زمانش فرارسیده است تا این وسواس مهلک را کنار بگذاریم....»

0 نظر: