۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

سرمایه گذاری خارجی و پی آمدهایش برکشور میزبانباشد که به شکل وصورت OK فرض کنیم کل سرمایه ای که دراین کشور مفروض ما هست برابربا 2
سهم سرمایه داران داخلی است و OK های مختلف سرمایه گزاری شده است. فرض می کنیم که 1
هم سرمایه خارجی است که وارد این کشورشده است. نمودار هم به اصطلاح کارآمدی نهائی K1K2
سرمایه را اندازه می گیرد. اگرتئوری اقتصادی جریان اصلی را قبول داشته باشید کل ارزشی که با بکار
اگر نرخ بازگشت برای هرواحد oanK گیری این میزان سرمایه تولید می شود برابر است با منطقه 2
سهم سرمایه است و مثلتی که دربالای آن می ornK باشد ازکل ارزش ایجاد شده 2 or سرمایه معادل
هم سهم عوامل دیگر تولید- برای سادگی کا رخودمان می گوئیم این هم سهم کارگران است - ran- ماند
که دراین واحدها کار می کنند. بخش قرمز در این نمودار سهم سرمایه داران داخلی است و قسمت سبز
هم سهم سرمایه داران خارجی. اول این نمودار را می گذارم که نکته ام روشن شود.
حالا فرض کنید شما کارهائی می کنید که این کشور برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می شود و
میزان سرمایه خارجی دراین کشوربیشتر می شود. حالا به این نمودار بنگرید:

افزایش یافت. چون عرضه سرمایه دراین اقتصاد بیشتر ok به 3 ok میزان سرمایه دراین کشور از 2
رسید. اگرنکات پیش تر گفته شده را درنظر داشته باشیم، مشاهده می کنیم r به 1 r شده است بازدهی هم از
سهم سرمایه از oan1k به دست می آید برابر با این منطقه است: 3 ok کل ارزشی که با بکار گیری 3
و سهم دیگر عوامل تولید هم مثلت باقی مانده or1n1k کل ارزشی که تولید شده است معادل است با 3
البته توجه دارید که سرمایه داران اولیه- یعنی قبل از ورود سرمایه جدید در این جا r1an است یعنی . 1
زیان می کنند یعنی اگرچه میزان سرمایه شان به همان میزان قبلی است- یعنی سرمایه داران داخلی همان
کاهش یافته است. سرمایه گذاران خارجی اولیه D را بکار می گیرند ولی سهم شان به اندازه منطقه ok1
درآمد قبلی شان را ازدست می دهند ولی با توجه به سرمایه گذاری بیشتری که F هم به اندازه منطقه
نصیب سرمایه گذاران خارجی می شود. G کرده اند بخش
چند تا نتیجه گیری سردستی:
همان طور که مشاهده می کنید سهم بیشتری از ارزش تولید شده نصیب سرمایه داران خارجی خواهد
شد. بلافاصله باید به این پرسش جواب داد که آیا توافقی برسر سرمایه گذاری سود به دست آمده هم
وجود دارد یا سرمایه داران خارجی می توانند آن را از کشور میزبان خارج کنند. اگرمازاد خارج شود با
توجه به کاهش سهم سرمایه داران داخلی، اگر چه درکوتاه مدت ورود سرمایه خارجی مثبت است ولی
در میان مدت و دردرازمدت ممکن است به نفع کشور میزبان نباشد. به سخن دیگر از پیش نمی توان
گفت سیاست تشویق سرمایه خارجی خوب است یا بد چون به عقیده من همه چیز بستگی دارد که
درجزئیات برسر چه استراتژی ای توافق صورت می گیرد. فعلا همین چند کلمه را داشته باشید تا بعد
مجددا مزاحم بشوم.

0 نظر: