۱۳۸۵ اردیبهشت ۴, دوشنبه

بهای آزادی:

یکی از من در باره « بهای آزادي» پرسيد. مانده بودم چه جواب بدهم؟ با اندکی دودلی گفتم٬ از جمله بهای آزادی اين است که دشنام بشنوی و زبان به دشنام باز نکنی.... جز اين راهی برای رسيدن به آزادی نيست.
تا شما را عقيده چه باشد!

0 نظر: