۱۳۸۵ بهمن ۱۸, چهارشنبه

« پروژه امریکا در خاورمیانه»:

از تونی بن سیاست مدارقدیمی و رادیکال انگلیسی در باره « پروژه امریکا در خاورمیانه» پرسیدند، پاسخ داد:
« آیا این پروژه دوام می آورد؟ گمانه زنی درباره اش خیلی دشوار است ولی غرورعربها در حفظ خویش دربرابر قدرت امریکا خیلی خیلی قوی است. من شخصا تفاوت اخلاقی زیادی بین بمب افکن های استیلت و استشهادیون نمی بینم. هردوی شان افراد بیگناه را برای رسیدن به اهداف سیاسی می کشند. این یک واقعیت است که استشهادیون مردم را می کشند. ولی چه تعداد از همین مردم بوسیله امریکائی ها و انگلیسی ها درعراق کشته شدند! آن چه را که دنیا دارد خرده خرده تشخیص می دهد این است که می توان بمب افکن های استیلت و یا جنگ ستارگان هم داشت ولی هیچ کدام قادر به حفاظت از شما نخواهد بود . 11سپتامبر [بمب گذاری در برج های دوقلوی نیویورک. ا.س.] این نکته را اثبات کرد»[1]
درخصوص این نظر تونی بن چه نظری دارید؟
[1] به نقل از The Empire Reloaded, edit Leo Panitch & Colin Leys, 2004, p.326

0 نظر: