۱۳۸۵ بهمن ۱۹, پنجشنبه

محاکمه تاریخ:

کنفرانس لنین گراد: 1931
برای این که « بارم» تکمیل شود، بخش سوم را هم بگذارم در این جا و بعد اگر حوصله و دل ودماغی بود بپردازم به مسایل دیگر. باز هم یادآوری می کنم متن طولانی است، به جای این که به نویسنده بدو بیراه بگوئید، روی ضربدر گوشه راست لطفا کلیک کنید.

0 نظر: