۱۳۸۵ اسفند ۱۳, یکشنبه

عجب حکایتی است!

وقتی کار به « ادعا» می رسد به قول انگلیسی ها، حد آسمان هم کفایت شان نمی کند! دنیا قراراست مبهوت « مهرورزی» و کوشش این جماعت برای « عدالت» باشد. استکبارجهانی قرار است از دست اینها شبها « خواب» نداشته باشد. مردم هم که باز به ادعای این جماعت « کشته و مرده» این حاکمیت اند.... ولی با این همه ادعا از دو نا و نصفی زن که تازه آنها را« ضعیفه» هم می نامد، درواقعیت زندگی این گونه واهمه دارند و می ترسند. و ترس خویش را در چماق می ریزند و بر سر این زنان می کوبند.
بیهوده داستان نبافید و قصه های تکراری ساز نکنید. آنچه به صورت چماق برسر این زنان آزاده می کوبید، ترس شماست چرا که شما هم می دانید آن چه که سر این « مارشرزه» را سرانجام برسنگ خواهد کوبید، نه « استکبار جهانی» است و نه «صیهونیسم بین المللی» .درنهایت تاریخ، همین زنان اند.
شرارت و قانون ستیزی عوامل حکومت دربرخورد به زنان آزاده ایران را محکوم می کنم.و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کسانی را که برخلاف قوانین همین حاکمیت مورد ظلم و ستم قرار گرفته و بازداشت شده اند، خواستارم.
برخلاف شعار فریب کارانه شما، آزادی، حق مسلم ماست.

0 نظر: