۱۳۸۶ فروردین ۱۱, شنبه

تقویم!

سال هزار وسیصد و هشتاد و شش میلادی!
شمسی!
هجری!
یا سال کیک!
سال بلوغ بلاهت
و سال وصلت زندان با .... آزادی!
سال بمب
سال خرابی وویرانی
سال هزار وسیصد وهشتاد وشش میلادی ست....
میلادی ست...
و من هراسناک

0 نظر: