۱۳۸۵ اسفند ۱۷, پنجشنبه

چگونه با « آمار» دروغ بگوئیم!!

روزنامه گاردین در سه شنبه 6 مارچ مقاله ای دارد در باره هزینه زندگی در پایتخت های جهان و از جمله می نویسد که « ارزان ترین پایتخت جهان تهران است که یک زنبیل کالا در آنجابه زحمت به یک چهارم بهائی است که ساکنان لندن برایش می پردازند». تا اینجا حرفی نیست ولی آن چه را که گاردین در نظر نگرفته است این که حداقل مزد که در ایران، همین چند روز در183000 تومان درماه تعیین شده است، حدودا ده درصد حداقل مزد( 5.5 پوند به از ای هر ساعت) در انگلیس است. به سخن دیگر، همان زنبیلی که درتهران، یک چهارم هزینه اش درلندن قیمت دارد، با توجه به سطح درآمدها، به واقع، و با توجه به میزان درآمد حداقل درآن کلان شهر، 2.5 بار از لندن گران تر است.

0 نظر: