۱۳۹۴ تیر ۳۱, چهارشنبه

بانک بریکزآغازبه کار می کند

استفن لندمن

بانک توسعه جدید که درشانگهای آغاز بکارکرده است آغاز چالشی جدید برای موسسات مالی وحشی غربی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگرعبدالله شرخرهای مدرن است. صندوق بین المللی پول ایجادشده بود تا نرخ ارز را با ثبات کند که به دلار وابسته بود و عدم توازن ها را موقتا تامین مالی کند. ماموریت بانک جهانی این بود که برای کشورهای درحال توسعه منهدم شده ازجنگ وام و اعتبار تهیه نماید.
هردوی این موسسات درعمل نشان دادند که چقدر ستمگر بوده اند یعنی از وام برای به تله انداختن و انتقال ثروت عمومی به بانکداران غربی و دیگر طلبکاران استفاده کردند. کشورهای بدهکارمجبورند برای پرداخت وامهای پیشین وامهای تازه بگیرند که با تعدیل ساختاری، ریاضت اقتصادی اجباری و پادوئی کردن برای این موسسات همراه است. سیاست های تحمیلی عبارتند از:
-          خصوصی کردن اموال عمومی و فروش شان به قیمت های پائین
-          بیکاری گسترده
-          مقررات زدائی
-          کاهش جدی هزینه های اجتماعی
-          ثبات و یا حتی کاهش مزدها
-          دست یابی آزادانه به بازارها برای شرکت های غربی
-          کاستن از مالیات برای شرکت ها
-          افزایش مالیات برای خانوارهای کارگری
-          سرکوب اتحادیه های کارگری
-          سرکوب گسترده مقاومت دربرابر نظامی که با دموکراسی اجتماعی، حقوق مدنی و بشر ناهمخوان است.
بانک داران و دیگر شرکت های غارتگر، کشورهای حاصل خیرو دارای منابع معدنی را لخت می کنند، این منابع را از دست عموم خارج کرده و به بخش خصوصی واگذار می کنند، ارزش های دموکراتیک سرکوب می شود،  و ملت ها را ازدرون تهی می کنند و برای نابودی جوامع طبقه متوسط می کوشند و کارگران را اگر نیک بخت باشند و شغلی داشته باشند به صورت سرف در می آورند.
برای طبقات پول دار و ثروتمند هیچ وقت شرایط به این خوبی نبوده است درحالی برای دیگران هیچگاه زندگی این قدر سخت نشده بود. استبداد مالی  جوامعی شامل بی طبقه های دائمی ایجاد می کند که برای زندگی کردن مناسب نیستند.
بانک توسعه بریکز بدیلی ارائه می دهد. درست یک ماه پس از تشکیل بانکی دیگر به زعامت چینی ها، تحت عنوان بانک آسیائی زیرساخت ها که وظایف مشابهی دارد ایجاد شده است.
این بانکها 100 میلیارد دلار منابع دارند. هر عضو بریکز حق رای مشابه دارد. رئیس بانک توسعه بریکز کی وی کمث گفت « ما عقیده داریم که نیاز آسیا برای ایجاد زیرساخت به قدری عظیم است که به سادگی برای هر دوی ما جاهست و لازم است که وام دهندگان زیادی مشارکت نمایند».
4 عضو اولیه بریکز( افریقای جنوبی بعدا پیوست) 40درصد جمعیت دنیا را دارند، یک چهارم زمین را و حدودا 25 درصد تولید ناخالص داخلی جهان.
وزیر دارائی چین لو جیوای گفت بانک توسعه بریکز « تاکید زیادی روی نیازهای کشورهای درحال توسعه می گذارد و برای موقعیت ملی این کشورها احترام بیشتری قائل است و بیشتر خود را با ارزشهای این جوامع وفق داده است. از نظر ما توسعه یک فرایند پویائی است». ما به دنبال «راههای بدیع برای کاستن از هزینه ها و بهبود بازدهی هستیم. چگونه نیازهای مصرف کنندگان سطوح مختلف توسعه را برآوریم و چگونه خودرا با شرایط جهانی تطبیق دهیم. ما مشوق توسعه پایدار در کشورهای بریکز و دیگر کشورهای درحال توسعه خواهیم بود».
سرمایه اولیه 50 میلیارددلار قرار است به 100 میلیارددلار افزایش یابد به اضافه ذخیره های اضطرای که آنهم قرار است 100 میلیارددلا یا حتی بیشتر باشد که وقتی کشورها با بحران نقدینگی روبرو می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. سهم چین در ذخیره های اضطراری 41 میلیارددلار است و برزیل، هندوستان و روسیه هم هرکدام  18 میلیارددلار گذاشته اند و سهم افریقای جنوبی هم 5 میلیارددلار است . بطور روزافزونی مبادلات به واحدهای پولی اعضا انجام خواهد گرفت که موجب کاهش اهمیت دلارشده و سرانجام هم از این مبادلات حذف خواهد شد. تجارت کشورهای بریکز در کل بیش از 6 تریلیون دلار است که 17درصد از کل تجارت جهان است. سهم این کشورها هر ساله در حال افزایش است چون نرخ رشد این کشورها ازنرخ رشد کشورهای غربی بیشتر است.
بانک توسعه بریکز، بانک زیرساخت آسیا و احتمالا دیگر منابع بدیل وام دهی چالشی جدی برسرراه دلار به عنوان واحد ذخیره پولی جهانی هستند که تاکنون سابقه نداشته است و درگذر زمان آن چه که جنگهای امپراطوری امریکا را تامین مالی می کند، پایگاههای نظامی امریکا در جهان، هزینه نظامی بیش از حد، سفته بازی خطرناک دربازارها و ایجاد بحران اقتصادی جهان و بطور کلی صدمه زدن به میلیاردها انسان در سراسر جهان تضعیف خواهدشد.
اولین وام قراراست تا بهار آینده اعطا شود. دفتر مرکزی بانک توسعه بریکز که در شانگهای قراردارد به عنوان یک مرکز عمده مالی جهانی احتمالا روزی چالشی برای نیویورک، لندن، فرانکفورت  خواهد بود. 0 نظر: