۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

بحران بدهی یونان و نهصت نئونازی – صبحدم طلائی

نیک اپویفیس

آخرین توافق « کمک مالی» اتحادیه اروپا درحیطه تخفیف مشکلات اقتصادی برای شهروند متوسط یونانی  تقریبا هیچ ندارد و به این نحو بعید نیست باعث رشد نهصت نئو نازی بشود که چماقدارانش به صورت منجی فقرا جلوه گر می شوند.
هواداران نئو نازی صبحدم طلائی بانک های غذائی درست کرده اند که فقط به « یونانی ها» کمک می کند و می کوشد بیکاران را تغذیه بدهد درنتیجه دولت ائتلافی چپ گرای الکسیس سیپراس با مشکلات بیشتری روبروخواهد شد که می کوشد این توافق تازه را به مردم یونان بقبولاند.
سیریزا حزب سیپراس و ائتلافی از احزاب دیگر بریک موج شدیدا ملی گرائی درمقابل ریاضت اقتصادی تحمیلی اتحادیه اروپا به قدرت رسیدند و اگرچه انتظارات غیر واقعی بود ولی انتظارات زیادی وجود داشت  که وضع تغییر بکند.
تسلیم سیریزا دربرابر مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا در این هفته نارضایتی عمیق و عصبانیت فوق العاده از ریاضت اقتصادی، فقر و بیکاری گسترده را دست نخورده می گذارد و این که مردم عادی هم چنان به دنبال الگوهای بدیل برای بیان سیاسی هستند. با یک مرکز سیاسی ضعیف که مدافع برنامه کمک اتحادیه اروپاست،  ضدیت با ریاضت اقتصادی و همه احساساتی که با خود دارد درنبود یک بدیل پیشرو نصیب نیروهای سیاسی راست افراطی می شود. صبحدم طلائی که با بسته سیاست های اتحادیه اروپا مخالفت کرده است ماهیچه هایش را نشان می دهد.
نهصت نئونازی دریونان با وجود بنگاههای خیریه متعددی که ایجاد کرده ولی یک جانور سیاه و خطرناکی است. از خشونت برای پیشبرد اهداف اش استفاده می کند و بطور فعال مبلغ نژادپرستی ، کلیمی ستیزی، اسلام ستیزی ، وضدیت با همجنس بازی  است. با حمله به مهاجران و به هیبت دیو درآودرن آنها از آنها به صورت عذرو بهانه ای برای مشکلات ملی بهره می گیرد.
امروز نئونازی یونان به شکل و بشیره  صبحدم طلائی ازاین بهره می گیرد که با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بیکاری جوانان 50درصد است و نرخ بیکاری بطور کلی هم حدودا 25درصد شده است.  تنش ناشی از کش رفتن اقتصاد درجوامع یونانی خیلی آشکار است و حتی نرخ جنین هائی که مرده به دنیا می آیند افزایش یافته است چون بسیاری از زنان نمی توانند هزینه نیازهای بهداشتی در دوره حاملگی را بپردازند.
درمقابل این سطح زندگی که هر روزه پائین تر می رود و نا اطمینانی که در باره آینده وجود دارد، یونان با امواج جدید مهاجران هم روبروست که از طریق دریا واردمی شوند. در4 ماه اول امسال بیش از 21000 تن با قایق خود را به یونان رسانده اند- عمدتا از سوریه آمده اند- درمقایسه با 33000 نفری که در طول سال 2014 آمده بودند. متاسفانه این ترکیب از عوامل گوناگون درواقع یک سناریوی درس نامه ای برای صعود افراط گرائی سیاسی است.
صبحدم طلائی در 2012 در صحن سیاست ملی ظاهرشدو درانتخابات مجلس هم برای اولین بار 21کرسی نمایندگی به دست آورد. درانتخابات سراسری امسال هم با این که رهبرانش درزندان بودند ولی بیش از 6درصد از رای ها به صبحدم طلائی رسید.
بسیار مهم تر از میزان رای درانتخابات نفوذ قابل توجه این جریان سیاسی درمیان نیروهای امنیتی یونان است. بیش از نیمی از پلیس ها در2012 به صبحدم طلائی رای دادند. گزارش شده است که رئیس پلیس یونان نیکوس پاپاجیانوپولوس از ماموران پلیس خواسته است که زندگی مهاجران را « غیرقابل تحمل» بکنند و اعضای پلیس ساحلی یونان متهم شده اند که مهاجران را کتک زده و بعد آن را درآبهای ترکیه به دریا انداخته اند. حتی « شکنجه با آب» هم گزارش شده است. وجود نمایندگان نئو نازی درمجلس باعث رشد نژادپرستی علنی دریونان شده است. درخیابانها، این نگرش خود را به صورت حملات خشونت بار به مهاجران و درگیری های خیابانی بین گروه های چپ و گروههای وابسته به صبحدم طلائی نشان می دهد. درپژوهش های خودمن به موارد بیشماری برخوردم که فاشیست ها و نئونازی ها دراین درگیری ها از سوی پلیس ضدشورش حمایت می شوند و حتی به آنها اجازه داده شد تا با استفاده از وانت پلیس سنگ و آجر و چماق هایشان را پنهان کنند.
درعین حال نهصت فاشیستی می کوشد با ایجاد بانک غذائی- به عنوان بخشی از فعالیت های خیریه ای خود اگرچه تنها به یونانی ها کمک می کند- محبوبیت عمومی اش را افزایش دهد. در2014 یونانی های مقیم ملبورن ناخواسته به صبحدم طلائی کمک کردند و آن چه که برای کمک به مردم فرستاده بودند ازبسته های چوبی بزرگ که نماد نازی صبحدم طلائی  برآنها بود بین مردم تقسیم شد.
بدون تردید تاریخ معاصر یونان باید محبوبیت و جذابیت نئونازی ها را محدود کند. یونانی ها در تحت یک دیکتاتوری خشن نظامی در طول 1967 تا  1974 صدمات زیادی دیدند و هنوز هم از نهضت مردمی که باعث سقوط دیکتاتوری شد با غرور و سربلندی سخن می گویند. افراطی ها دست راستی البته به محبوبیت در میان عموم زیاد فکر نمی کنند بلکه بیشتر علاقمند به ایجاد ناآرامی مدنی هستند که ممکن است باعث شود تا نیروهای امنیتی درپوشش کنترل یا مقابله با ناآرامی ها مداخله نمایند.
کمتر کسی فکر می کند که نخست وزیر یونان سیپراس با وجود همه تهدیدهائی که کرد درمذاکرات خود با اتحادیه اروپا انتخاب دیگری داشت. ریاضت اقتصادی  احتمالا بد است ولی بیرون از اتحادیه اروپا و به خود رها شده احتمالا بدتر بود.  ولی الان مستقل از این که دولت او چه خواهد کرد بسته سیاستی تازه اتحادیه اروپا حتما تنش سیاسی داخلی را بیشتر خواهد کرد. درحالی که دنیا روی اعداد برنامه سوم کمک مالی به یونان  تمرکز خواهد کرد مهم است که از انجام آن چه که برای ایجاد توازن سیاسی دراین شرایط حساس و بطور بالقوه خطرناک لازم است غفلت نشود.0 نظر: