۱۳۸۶ فروردین ۱۹, یکشنبه

نامه ای به خط مظفرالدین شاه قاجارهو: وزیر مخصوصا امروز به نظرآقا تلگراف بکنید که چهارعدد دستگاه تلفون که تا صد فرسخ حرف بزند ازپاریس بفرستد با دستورالعمل و نقشه بستن او. خیلی زود بفرستد.

0 نظر: