۱۳۸۶ فروردین ۲۰, دوشنبه

دارم می افتم ننه جون بگیرمنو.....

مظفرالدین شاه قاجار و سید حسین بحرینی و یکی ازدرباریان.
راست و دروغ گردن راوی که هروقت رعد و برق بود مظفرالدین شاه در زیر عبای سید حسین بحرینی قایم می شد....و اگر هم سید حسین غایب بود این وظیفه را فرزندش بصیرالدوله انجام می داد....
این روزها هم خسته ام و هم کلافه و هم نوشتنم نمی آید و از همه مهم تر به هزار و یک دلیل که جای گفتن اش اینجا نیست، دارم می زنم به طبل بی عاری.....

0 نظر: