۱۳۸۶ فروردین ۲۲, چهارشنبه

دونامه از مظفرالدین شاه قاجار


مشیرالدوله مدتیست که اسباب بستنی خواستم که از قوه الکتریک درست می شود چه شد. تلگراف نمائید جویاشوید که فرستاده اند. درراهست یا خیر

مشیرالدوله

به ارفع الدوله بنویسید دو جفت از گوسفندهای مصر که شاخ ندارند نر وماده خریده بفرستد. البته با پست بنویسید و جواب آنرا بعرض برسانید

شهرذی حجه 1321

یادآوری: دوستی درجائی که به این دو نامه لینک داده اند پرسیده است چرا امضای شان فرق می کند. دلیل اش این است که نامه در باره بستنی سازی به خط و امضای شاه است و نامه دست راستی را دیگری به نیابت از سوی شاه نوشته است.

0 نظر: