۱۳۸۶ فروردین ۲۰, دوشنبه

سابقه عرق خوری در قم!درخبرها خوانده ام که مصرف مشروبات الکلی تقلبی تعدادی را در شهر« مقدس» قم تلف کرده است. دوست نیمچه مسلمان من می گفت عجب حکایتی است چرادرقم؟ گفتم به این سند که مربوط به 58 سال پیش است نگاه کن، استعمال مشروبات الکلی در قم سابقه دارد. تفاوت در این است که آن وقت احتمالا سالمش را می خوردند و حالا قلابی اش را. خودتان بخوانید:
ریاست وزرا
محرمانه مستقیم
15.4.27
حکومت قم
ازقراری که از قم می نویسند بعد از تعمیم و پیشرفت نهضت بانوان از طرف بعضی از رئوسای ادارات و حکومت دائما دعوت هائی با حضور بانوان می شود که استعمال مسکرات و قمار درآن می شود، اسباب تعجب شد. این رویه ممنوع است مخصوصا در قم، با وضعیت خاصی که دارد اسباب مسئولیت تواند بود. تذکر می دهد با تشویق جنابعالی درقم که همیشه با یک فکر روشن و صحیح در پیشرفت این رفرم مهم اقدام نمودید، اسباب تعجب شد. البته اگر سریا جریانی باشد موقوف خواهد نمود.

0 نظر: